VA Norm

AVA utarbeidde i 2013 ei kommunalteknisk VA-norm i samarbeid med DIHVA og ni andre kommunar/VA-selskap i Hordaland.

VA-norma vart vedteken av styret i AVA den 16.12.2013. VA-norma vart revidert i juni 2015.

Det vert i stor grad vist til NORSK VANN/Norsk Rørsenter sine VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdeler.

Norma er basert på malen til NORSK VANN. Lokale bestemmelsar er markert i raude klammer.

Teksten til VA Norma finn du her: VA norm
A1 Plan og lengdeprofil Les her
A2 Grøftesnitt Les her
A3 Stikkledninger Vann Les her
A4 Stikkledninger Avløp Les her
A5 Vasskum - normal Les her
A6 Vasskum - djup Les her
A7 Enkel reduksjonskum Les her
A8 Dublert reduksjonskum Les her
A9 Baioløysing Les her
A10 Standardteikning Steinfangskum Les her
A11 Grøftestengsel Les her
A12 Forankring Jordgrøft Les her
A13 Forankring Fjellgrøft Les her
A14 Normteikning Avløpspumpestasjon Les her
B1 Sjekkliste - teknisk plan Les her
B2 Krav til innmåling og dokumentasjon Les her
B3 Sjekkliste sluttdokumentasjon - sluttutgåve Les her
B4 Pumpestasjonar vassforsyning Les her
B5 Pumpestasjonar avløp Les her
B6 Retningslinjer overvasshandtering revidert jan 2017 Les her
B7 Revisjon våren 2015 - Endringar Les her